Sap programlama dili abap ile alv yazmak? Sap ALV nasıl yazılır ? Abap ile alv ? howto write prgraming alv abap language for sap system.

Paylaş.

Merhabalar,

Sap sistemine özel programlama dili olan ABAP ile alv (ABAP LIST VIEWER) nasıl yazılıra bakacağız .

öncelikle abap nedir bakalım Dünya liderleri arsında yer alan sap sistemine üzerinde geliştirme yapmaya olanak sağlayan ABAP WROKBENCH programı üzerinde abap dili ile sap sisteminde sizi tatmin etmeyen geliştirmeleri (rapor, program, var olan bir programda değişiklik, sistem funsiyonuna eklenti yapmak, user exit, vs)  yapabilmenize olanak sağlayan bu dili kullanacağız.

seviye oalrak c diline syntax olarak biraz benzemektedir, mantik biraz farklıdır, native sql kullanılabilir. en çok sevdiğim özelliği ise Db ve table ayrıca connection string yazmamamızdır.

open source kaynaklı sap sistemi gnu gibi olmasada, sonuçta ticari bir yazılımdır ticari sahiibine yani lisans ücretini ödeyene open source dur diyebiliriz. Sistemdeki tüm standart uygulamaların kodları görünmetdir  bu kodlarda herhangi bi değişiklik yapılmamaktadır aslında yapılabilmektedir şöyleki,

sap sistemi geliştiricileri bazı yerleri açık bırakmıştır yani bazı functionlara ek geliştirmeler ülke değişiklikleri, şirket kültürüne uymayan standart modül geliştimelerini user exit denen erişim sağlanan kod function class larında yapabilirsiniz.

Şimdi ALV nedir? alv visual programlama icadı ile gelen Grid database deki bazı bilgileri izgara grid aslında burdna gelir bir düzen içinde excel deki gibi hücreler ile gösterimesini ve bazı yerlere tıklanarak action ile başka bir event tetikleme gibi işlemleri bize kolayca sağlayan güçlü bir bileşendir (componenttir) grid böyle iken aslında tablodan bazı filedlari veririz sql sorgusu ile o bize dinamik bir yapıda akıllıca oluşması gerkeen tüsün ve kayıt sayısı kadar satır oluşturur. işte grid budur ya alv.

Alv tam anlamıyla gridi sap programlama abap tarafında tamamlayan componet dir diye bilirz aslında

Bu almanlar çok milliyetçi olduklarında  kendileri kendi literatorlerini içat ederler kafa karıştırırlar  grid desen ne olurdu hans efendi diyorum ve almanları kendilerine havale ediyorum  🙂 yeri gelmiş ken söyliyeyim adamlar ters adam 🙂

ortada bir visual programlama olmadığından componet yoktur bu componentin class ve functionları vardır bu function ve classlar bize dinamik alv yi (yani giridi) oluşturmamıza yardımcı olacak edit,delete, actin hyper to link gibi event metodlarını yapmızda kolaylaştıracakdır.

işte size bir örnek  alv kodu :

                 DESCRIPTION: ALV grid example - Using SAP
                  Control Technology

                  YOURCODE:
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *& Report ZTRPSD110                          *
                  *&                                   *
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * TITLE: Statement of Export Report for Tata Tetley          *
                  *                                   *
                  * PURPOSE:Statement of Export Report for Tata Tetley          *
                  *                                   *
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  * A. Start-of-selection:                        *
                  * 1. In get_billing_data using the selection screen parameters get the *
                  *   billing data from billing header(VBAK) and Item (VBAP)      *
                  * 2. Get the SHIP-TO partner data from VBPA using Customer number as *
                  *   one condition and store in it_vbpa_sh
                  * 9. Popultae the ALV display table
                  *
                  * B. End-of-selection:
                  *  Call screen 9000 and display data in ALV
                  *----------------------------------------------------------------------*

                  REPORT ztrps110 MESSAGE-ID zttl LINE-SIZE 130.

                  TABLES: vbrk.

                  * CONSTANTS
                  CONSTANTS :
                  c_x(1)    TYPE c VALUE 'X',
                  c_zxto    TYPE vbak-auart VALUE 'ZXTO',
                  c_e      TYPE spras VALUE 'E',
                  c_000000   TYPE posnr VALUE '000000',
                  c_ship_to   TYPE parvw VALUE 'WE'.   "Ship To Party

                  * Table Types
                  TYPES: BEGIN OF ty_vbrk_vbrp,
                  vbeln TYPE vbrk-vbeln,  "Billing doc
                  posnr TYPE vbrp-posnr,  "Billing item
                  aubel TYPE vbrp-aubel,  "Sales order
                  waerk TYPE vbrk-waerk,  "Doc currency
                  mvgr1 TYPE vbrp-mvgr1,  "Material group 1
                  mvgr3 TYPE vbrp-mvgr3,  "Material group 3
                  mvgr4 TYPE vbrp-mvgr4,  "Material group 4
                  matnr TYPE vbrp-matnr,  "Material no
                  ntgew TYPE vbrp-ntgew,  "Net wt
                  gewei TYPE vbrp-gewei,  "Wt unit
                  kzwi1 TYPE vbrp-kzwi1,               "Subtotal 1
                  kursk TYPE vbrp-kursk,  "Exchange rate
                  END  OF ty_vbrk_vbrp.

                  TYPES: BEGIN OF ty_data,
                  land1 TYPE vbpa-land1,
                  landx TYPE t005t-landx,
                  mvgr3 TYPE vbrp-mvgr3,
                  mvgr4 TYPE vbrp-mvgr4,
                  bezei3 TYPE tvm3t-bezei,
                  bezei4 TYPE tvm4t-bezei,
                  ntgew_tea_bag TYPE vbrp-ntgew,
                  ntgew_pkt_tea TYPE vbrp-ntgew,
                  ntgew_bulk_tea TYPE vbrp-ntgew,
                  kzwi1_tea_bag TYPE vbrp-kzwi1,  "Subtotal 1 Tea Bag
                  kzwi1_pkt_tea TYPE vbrp-kzwi1,  "Subtotal 1 Pkt Tea
                  kzwi1_bulk_tea TYPE vbrp-kzwi1,  "Subtotal 1 Bulk Tea
                  ntgew_tot TYPE vbrp-ntgew,
                  kzwi1_tot TYPE vbrp-kzwi1,
                  line_color(4) TYPE c, "For line color

                  END OF ty_data.

                  TYPES: BEGIN OF ty_vbpa,
                  vbeln TYPE vbpa-vbeln,
                  land1 TYPE vbpa-land1,
                  END OF ty_vbpa.
                  TYPES: BEGIN OF ty_t005t,
                  land1 TYPE t005t-land1,
                  landx TYPE t005t-landx,
                  END OF ty_t005t.

                  TYPES: BEGIN OF ty_tvm3t,
                  mvgr3 TYPE tvm3-mvgr3,
                  bezei TYPE tvm3t-bezei,
                  END OF ty_tvm3t.

                  TYPES: BEGIN OF ty_tvm4t,
                  mvgr4 TYPE tvm4-mvgr4,
                  bezei TYPE tvm4t-bezei,
                  END OF ty_tvm4t.

                  DATA: it_vbrk_vbrp TYPE STANDARD TABLE OF ty_vbrk_vbrp,
                  wa_vbrk_vbrp TYPE ty_vbrk_vbrp,

                  it_vbpa TYPE STANDARD TABLE OF ty_vbpa,
                  wa_vbpa TYPE ty_vbpa,

                  it_data TYPE STANDARD TABLE OF ty_data,
                  wa_data TYPE ty_data,

                  it_t005t TYPE STANDARD TABLE OF ty_t005t,
                  wa_t005t TYPE ty_t005t,

                  it_tvm3t TYPE STANDARD TABLE OF ty_tvm3t,
                  wa_tvm3t TYPE ty_tvm3t,

                  it_tvm4t TYPE STANDARD TABLE OF ty_tvm4t,
                  wa_tvm4t TYPE ty_tvm4t.

                  * Global data for grand total

                  DATA:
                  w_tot_ntgew_tea_bag TYPE vbrp-ntgew,
                  w_tot_ntgew_pkt_tea TYPE vbrp-ntgew,
                  w_tot_ntgew_bulk_tea TYPE vbrp-ntgew,
                  w_tot_ntgew_tot TYPE vbrp-ntgew,
                  w_tot_kzwi1_tea_bag TYPE vbrp-kzwi1,
                  w_tot_kzwi1_pkt_tea TYPE vbrp-kzwi1,
                  w_tot_kzwi1_bulk_tea TYPE vbrp-kzwi1,
                  w_tot_kzwi1_tot TYPE vbrp-kzwi1.

                  * Global data definitions for ALV
                  DATA :
                  * ALV Grid container
                  w_alv_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container,

                  * ALV Grid
                  w_alv_grid   TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
                  w_layo     TYPE    lvc_s_layo,   "For layout
                  wt_fieldcat   TYPE    lvc_t_fcat,   "For field catalog
                  okcode     TYPE     okcode,    "OK Code
                  w_to(2)     TYPE     c,
                  w_title     TYPE    string.

                  *-------------- START OF SELECTION SCREEN ----------------------------*
                  SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
                  * Billing Date
                  SELECT-OPTIONS: s_fkdat FOR vbrk-fkdat MEMORY ID vf OBLIGATORY NO-EXTENSION.
                  SELECTION-SCREEN:SKIP 1.
                  SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK b1.

                  *-------------- END OF SELECTION SCREEN ------------------------------*

                  *-------------  EVENT START-OF-SELECTION -------------------------------*
                  START-OF-SELECTION.

                  * Get billing data from Delivery header(VBRK) and item (VBRP)
                  PERFORM get_billing_data.

                  * Get ship-to country
                  PERFORM get_ship_to_data.

                  * Get material group description 3
                  PERFORM get_material_group_3.

                  * Get material group description 4
                  PERFORM get_material_group_4.

                  * Form the ALV Grid title
                  PERFORM form_title.

                  * Process data
                  PERFORM process_data.

                  * Populate text descriptions
                  PERFORM populate_description.

                  *-------------  EVENT END-OF-SELECTION -------------------------------*
                  END-OF-SELECTION.
                  * Set the text to when date high is there
                  IF NOT s_fkdat-high IS INITIAL.
                  w_to = 'to'(c16).
                  ENDIF.

                  * Call the scren 9000 for ALV Display
                  CALL SCREEN 9000.

                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form get_billing_data
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Get billing data from Delivery header(VBRK) and item (VBRP)
                  * & store in internal table it_vbrk_vbrp
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM get_billing_data .

                  REFRESH: it_vbrk_vbrp.

                  * Select Billing data by joining VBRK & VBRP and store in it_vbrk_vbrp
                  SELECT a~vbeln
                  b~posnr
                  b~aubel
                  a~waerk
                  b~mvgr1
                  b~mvgr3
                  b~mvgr4
                  b~matnr
                  b~ntgew
                  b~gewei
                  b~kzwi1
                  b~kursk
                  FROM vbrk AS a INNER JOIN vbrp AS b
                  ON a~vbeln = b~vbeln
                  INTO TABLE it_vbrk_vbrp
                  WHERE a~fkdat IN s_fkdat
                  * Consider only non-deleted document
                  AND fksto = space
                  * Billing doc type should be ZXTB
                  AND fkart = 'ZXTB'

                  AND pstyv = c_zxto.

                  IF sy-subrc <> 0.
                  MESSAGE i999(zttl) WITH 'No data is there'(m06).
                  LEAVE LIST-PROCESSING.
                  ENDIF.
                  ENDFORM.          " get_billing_data
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form get_ship_to_data
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Get Ship-To party data
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM get_ship_to_data .

                  DATA: l_it_vbpa TYPE STANDARD TABLE OF ty_vbpa.
                  REFRESH: it_vbpa, it_t005t.

                  IF NOT it_vbrk_vbrp[] IS INITIAL.
                  SELECT vbeln
                  land1
                  FROM vbpa
                  INTO TABLE it_vbpa
                  FOR ALL ENTRIES IN it_vbrk_vbrp
                  WHERE vbeln = it_vbrk_vbrp-aubel
                  AND posnr = c_000000
                  AND parvw = c_ship_to.

                  IF sy-subrc <> 0.
                  MESSAGE i999(zttl) WITH 'Exporter country not maintained'(m02).
                  LEAVE LIST-PROCESSING.
                  ELSE.
                  SORT it_vbpa BY vbeln.
                  * Create an unique and sorted driver table
                  l_it_vbpa[] = it_vbpa[].
                  SORT l_it_vbpa BY land1.
                  DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM l_it_vbpa COMPARING land1.

                  IF NOT l_it_vbpa[] IS INITIAL.
                  * Get the country description from T005t table
                  SELECT land1
                  landx
                  FROM t005t
                  INTO TABLE it_t005t
                  FOR ALL ENTRIES IN l_it_vbpa
                  WHERE spras = c_e
                  AND land1 = l_it_vbpa-land1.
                  IF sy-subrc = 0.
                  SORT it_t005t BY land1.
                  ENDIF.
                  ENDIF.
                  ENDIF.

                  ENDIF.
                  ENDFORM.          " get_ship_to_data

                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form get_material_group_3
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Get material group 3
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM get_material_group_3 .

                  DATA: l_it_vbrk_vbrp TYPE STANDARD TABLE OF ty_vbrk_vbrp.

                  REFRESH: it_tvm3t.

                  * Create an unique and sorted driver table
                  l_it_vbrk_vbrp[] = it_vbrk_vbrp[].
                  SORT l_it_vbrk_vbrp BY mvgr3.
                  DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM l_it_vbrk_vbrp COMPARING mvgr3.
                  IF NOT l_it_vbrk_vbrp[] IS INITIAL.
                  SELECT mvgr3
                  bezei
                  FROM tvm3t
                  INTO TABLE it_tvm3t
                  FOR ALL ENTRIES IN l_it_vbrk_vbrp
                  WHERE mvgr3 = l_it_vbrk_vbrp-mvgr3.

                  IF sy-subrc = 0.
                  SORT it_tvm3t BY mvgr3.
                  ENDIF.
                  ENDIF.

                  ENDFORM.          " get_material_group_3

                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form get_material_group_4
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Get material group 4
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM get_material_group_4 .
                  DATA: l_it_vbrk_vbrp TYPE STANDARD TABLE OF ty_vbrk_vbrp.

                  REFRESH: it_tvm4t.

                  * Create an unique and sorted driver table
                  l_it_vbrk_vbrp[] = it_vbrk_vbrp[].
                  SORT l_it_vbrk_vbrp BY mvgr4.
                  DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM l_it_vbrk_vbrp COMPARING mvgr4.
                  IF NOT l_it_vbrk_vbrp[] IS INITIAL.
                  SELECT mvgr4
                  bezei
                  FROM tvm4t
                  INTO TABLE it_tvm4t
                  FOR ALL ENTRIES IN l_it_vbrk_vbrp
                  WHERE mvgr4 = l_it_vbrk_vbrp-mvgr4.
                  IF sy-subrc = 0.
                  SORT it_tvm4t BY mvgr4.
                  ENDIF.
                  ENDIF.

                  ENDFORM.          " get_material_group_4

                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form process_data
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Process the data and do summation and populate final display table
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM process_data .

                  LOOP AT it_vbrk_vbrp INTO wa_vbrk_vbrp.
                  CLEAR: wa_data, wa_vbpa.
                  READ TABLE it_vbpa INTO wa_vbpa WITH KEY
                  vbeln = wa_vbrk_vbrp-aubel
                  BINARY SEARCH.
                  IF sy-subrc = 0.
                  wa_data-land1 = wa_vbpa-land1.
                  ENDIF.

                  wa_data-mvgr3 = wa_vbrk_vbrp-mvgr3.
                  wa_data-mvgr4 = wa_vbrk_vbrp-mvgr4.

                  * Do an unit conversion of the quamtity
                  CALL FUNCTION 'UNIT_CONVERSION_SIMPLE'
                  EXPORTING
                  input           = wa_vbrk_vbrp-ntgew
                  *   NO_TYPE_CHECK       = 'X'
                  *   ROUND_SIGN         = ' '
                  unit_in          = wa_vbrk_vbrp-gewei
                  unit_out          = 'TO' "Metric tonn
                  IMPORTING
                  output           = wa_vbrk_vbrp-ntgew
                  EXCEPTIONS
                  conversion_not_found    = 1
                  division_by_zero      = 2
                  input_invalid       = 3
                  output_invalid       = 4
                  overflow          = 5
                  type_invalid        = 6
                  units_missing       = 7
                  unit_in_not_found     = 8
                  unit_out_not_found     = 9
                  OTHERS           = 10.
                  IF sy-subrc <> 0.
                  wa_vbrk_vbrp-ntgew = wa_vbrk_vbrp-ntgew.
                  ENDIF.

                  * Convert the currency from Customer currency to local
                  * currency by multiplying with kursk
                  wa_vbrk_vbrp-kzwi1 = wa_vbrk_vbrp-kzwi1 * wa_vbrk_vbrp-kursk.

                  * Convert the amount to Lacks by dividing with 100000
                  wa_vbrk_vbrp-kzwi1 = wa_vbrk_vbrp-kzwi1 / 100000.    "DV1K905028

                  * When MVGR1 is between A to F use the amount as TEA_BAG
                  IF wa_vbrk_vbrp-mvgr1 BETWEEN 'A' AND 'F'.
                  wa_data-ntgew_tea_bag = wa_vbrk_vbrp-ntgew.
                  wa_data-kzwi1_tea_bag = wa_vbrk_vbrp-kzwi1.
                  ENDIF.

                  * When MVGR1 is between G to L use the amount as TEA_BAG
                  IF wa_vbrk_vbrp-mvgr1 BETWEEN 'G' AND 'L'.
                  wa_data-ntgew_pkt_tea = wa_vbrk_vbrp-ntgew.
                  wa_data-kzwi1_pkt_tea = wa_vbrk_vbrp-kzwi1.
                  ENDIF.

                  * When MVGR1 is between G to L use the amount as TEA_BAG
                  IF wa_vbrk_vbrp-mvgr1 = 'M'.
                  wa_data-ntgew_bulk_tea = wa_vbrk_vbrp-ntgew.
                  wa_data-kzwi1_bulk_tea = wa_vbrk_vbrp-kzwi1.
                  ENDIF.

                  COLLECT wa_data INTO it_data.
                  ENDLOOP.
                  ENDFORM.          " process_data

                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form populate_description
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Populate the description fields
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM populate_description .

                  LOOP AT it_data INTO wa_data.
                  CLEAR: wa_t005t.
                  READ TABLE it_t005t INTO wa_t005t WITH KEY land1 = wa_data-land1
                  BINARY SEARCH.
                  IF sy-subrc = 0.
                  wa_data-landx = wa_t005t-landx.
                  ENDIF.

                  * Read description of Material group 3
                  CLEAR wa_tvm3t.
                  READ TABLE it_tvm3t INTO wa_tvm3t WITH KEY
                                 mvgr3 = wa_data-mvgr3
                                 BINARY SEARCH.
                     IF sy-subrc = 0.
                      wa_data-bezei3 = wa_tvm3t-bezei.
                     ENDIF.

                  * Read description of Material group 4
                     CLEAR wa_tvm4t.
                     READ TABLE it_tvm4t INTO wa_tvm4t WITH KEY
                                 mvgr4 = wa_data-mvgr4
                                 BINARY SEARCH.
                     IF sy-subrc = 0.
                      wa_data-bezei4 = wa_tvm4t-bezei.
                     ENDIF.

                  * Get the grand totals
                     wa_data-ntgew_tot = wa_data-ntgew_tea_bag
                         + wa_data-ntgew_pkt_tea
                         + wa_data-ntgew_bulk_tea.

                     wa_data-kzwi1_tot = wa_data-kzwi1_tea_bag
                         + wa_data-kzwi1_pkt_tea
                         + wa_data-kzwi1_bulk_tea.

                     MODIFY it_data FROM wa_data TRANSPORTING landx
                                         bezei3
                                         bezei4
                                         ntgew_tot
                                         kzwi1_tot.
                  * Summattion of grand totals
                     w_tot_ntgew_tea_bag = w_tot_ntgew_tea_bag + wa_data-ntgew_tea_bag.
                     w_tot_ntgew_pkt_tea = w_tot_ntgew_pkt_tea + wa_data-ntgew_pkt_tea.
                     w_tot_ntgew_bulk_tea = w_tot_ntgew_bulk_tea + wa_data-ntgew_bulk_tea.
                     w_tot_ntgew_tot = w_tot_ntgew_tot + wa_data-ntgew_tot.

                     w_tot_kzwi1_tea_bag = w_tot_kzwi1_tea_bag + wa_data-kzwi1_tea_bag.
                     w_tot_kzwi1_pkt_tea = w_tot_kzwi1_pkt_tea + wa_data-kzwi1_pkt_tea.
                     w_tot_kzwi1_bulk_tea = w_tot_kzwi1_bulk_tea + wa_data-kzwi1_bulk_tea.
                     w_tot_kzwi1_tot = w_tot_kzwi1_tot + wa_data-kzwi1_tot.

                    ENDLOOP.

                  * Append a grand Total row at the end
                    CLEAR wa_data.
                    wa_data-landx = 'Grand Total:'.
                    wa_data-ntgew_tea_bag = w_tot_ntgew_tea_bag.
                    wa_data-ntgew_pkt_tea = w_tot_ntgew_pkt_tea.
                    wa_data-ntgew_bulk_tea = w_tot_ntgew_bulk_tea.
                    wa_data-ntgew_tot = w_tot_ntgew_tot.
                    wa_data-kzwi1_tea_bag = w_tot_kzwi1_tea_bag.
                    wa_data-kzwi1_pkt_tea = w_tot_kzwi1_pkt_tea.
                    wa_data-kzwi1_bulk_tea = w_tot_kzwi1_bulk_tea.
                    wa_data-kzwi1_tot = w_tot_kzwi1_tot.
                    wa_data-line_color  = 'C310'.

                    APPEND wa_data TO it_data.
                  ENDFORM.          " populate_description

                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Module STATUS_9000 OUTPUT
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Initialise PF-STATUS and title
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  MODULE status_9000 OUTPUT.
                    SET PF-STATUS 'MAIN9000'.
                    SET TITLEBAR 'TITLE_9000'.
                  ENDMODULE.         " STATUS_9000 OUTPUT

                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Module initialize_9000 OUTPUT
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *    text
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  MODULE initialize_9000 OUTPUT.
                  * Call the ALV grid to display data
                    PERFORM display_alv_grid.

                  ENDMODULE.         " initialize_9000 OUTPUT
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Module USER_COMMAND_9000 INPUT
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Module to handle User Command
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  MODULE user_command_9000 INPUT.
                    CASE okcode.
                     WHEN 'BACK'.
                      SET SCREEN 0.
                      CLEAR okcode.
                      LEAVE SCREEN.
                     WHEN 'CANCEL'.
                      SET SCREEN 0.
                      CLEAR okcode.
                      LEAVE SCREEN.
                     WHEN 'EXIT'.
                      CLEAR okcode.
                      LEAVE PROGRAM.
                     WHEN OTHERS.
                    ENDCASE.
                  ENDMODULE.         " USER_COMMAND_9000 INPUT
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form display_alv_grid
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Display the data in ALV Grid
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM display_alv_grid .
                    IF w_alv_container IS INITIAL.

                  * Create the alv container object
                     CREATE OBJECT w_alv_container
                      EXPORTING
                       container_name = 'ALV_GRID'
                      EXCEPTIONS
                        cntl_error         = 1
                        cntl_system_error      = 2
                        create_error        = 3
                        lifetime_error       = 4
                        lifetime_dynpro_dynpro_link = 5
                        OTHERS           = 6.
                     IF sy-subrc <> 0.
                      MESSAGE e999(zttl) WITH 'Problem in ALV display'(t04).
                     ENDIF.

                  * Create the ALV grid object. The parent is the ALV container
                     CREATE OBJECT w_alv_grid
                      EXPORTING
                       i_parent = w_alv_container
                      EXCEPTIONS
                       error_cntl_create = 1
                       error_cntl_init  = 2
                       error_cntl_link  = 3
                       error_dp_create  = 4
                       OTHERS      = 5.

                     IF sy-subrc <> 0.
                      MESSAGE e999(zttl) WITH 'Problem in ALV display'(t04).
                     ENDIF.

                  * This subrotine creates the field catalog and
                  * store in internal table lt_fieldcat
                     PERFORM prepare_fieldcat CHANGING wt_fieldcat.

                  * Layout design
                     w_layo-no_toolbar = ''.

                  * Not to allow totaling feature
                     w_layo-no_totline = c_x.

                  * Report title
                  *  w_layo-grid_title = text-004.
                     w_layo-grid_title = w_title.

                     w_layo-zebra   = c_x.  "Alternating line color (striped)
                     w_layo-cwidth_opt = c_x.  "Optimize column width
                     w_layo-sel_mode  = 'A'.  "Selection Mode

                  * Name of the color field
                     w_layo-info_fname = 'LINE_COLOR'."For row color

                  * Call the method to display the data in ALV grid
                     CALL METHOD w_alv_grid->set_table_for_first_display
                      EXPORTING
                       i_save            = 'A'
                       is_layout           = w_layo
                      CHANGING
                       it_outtab           = it_data[]
                       it_fieldcatalog        = wt_fieldcat
                      EXCEPTIONS
                       invalid_parameter_combination = 1
                       program_error         = 2
                       too_many_lines        = 3
                       OTHERS            = 4.

                     IF sy-subrc <> 0.
                      MESSAGE e999(zttl) WITH text-t04.
                     ENDIF.
                    ELSE.
                  * If the container & grid object is alreadt there reuse them
                     CALL METHOD w_alv_grid->refresh_table_display
                      EXCEPTIONS
                       finished = 1
                       OTHERS  = 2.
                     IF sy-subrc <> 0.
                      MESSAGE e999(zttl) WITH text-t04.
                     ENDIF.

                    ENDIF.

                    IF okcode = 'CANCEL'.
                     EXIT.
                    ENDIF.

                  ENDFORM.          " display_alv_grid
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form prepare_fieldcat
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Prepare the list of fields to be displayed             *
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  *   <--P_WT_FIELDCAT text
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM prepare_fieldcat CHANGING pt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat.

                    DATA : lx_fcat TYPE lvc_s_fcat.

                    REFRESH: pt_fieldcat.
                  **List of fields to be displayed should be added in pt_fieldcat

                  * Customer PO no
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'LANDX'.
                    lx_fcat-ref_field = 'T005T'.
                    lx_fcat-ref_table = 'T005T'.
                    lx_fcat-coltext = 'Market Name'(c01).
                    lx_fcat-seltext = text-c01.

                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * Flavour type
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'BEZEI3'.
                    lx_fcat-ref_field = 'BEZEI'.
                    lx_fcat-ref_table = 'TVM3'.
                    lx_fcat-coltext = 'Flavour Type'(c02).
                    lx_fcat-seltext = text-c02.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * Tea type
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'BEZEI4'.
                    lx_fcat-ref_field = 'BEZEI4'.
                    lx_fcat-ref_table = 'TVM4'.
                    lx_fcat-coltext = 'Tea Type.'(c03).
                    lx_fcat-seltext = text-c03.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * Tea Bag Quantity in KG
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'NTGEW_TEA_BAG'.
                    lx_fcat-ref_field = 'NTGEW'.
                    lx_fcat-ref_table = 'VBRP'.
                    lx_fcat-coltext = 'Tea Bag(MT)'(c04).
                    lx_fcat-seltext = text-c04.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * PKT Tea Quantity in KG
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'NTGEW_PKT_TEA'.
                    lx_fcat-ref_field = 'NTGEW'.
                    lx_fcat-ref_table = 'VBRP'.
                    lx_fcat-coltext = 'PKT Tea(MT)'(c05).
                    lx_fcat-seltext = text-c05.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * Bulk Tea Quantity in MT
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'NTGEW_BULK_TEA'.
                    lx_fcat-ref_field = 'NTGEW'.
                    lx_fcat-ref_table = 'VBRP'.
                    lx_fcat-coltext = 'Bulk Tea(MT)'(c06).
                    lx_fcat-seltext = text-c06.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * Total Quantity in MT
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'NTGEW_TOT'.
                    lx_fcat-ref_field = 'NTGEW'.
                    lx_fcat-ref_table = 'VBRP'.
                    lx_fcat-coltext = 'Total(MT)'(c07).
                    lx_fcat-seltext = text-c07.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * Tea Bag Quantity in KG
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'KZWI1_TEA_BAG'.
                    lx_fcat-ref_field = 'KZWI1'.
                    lx_fcat-ref_table = 'VBRP'.
                    lx_fcat-coltext = 'Tea Bag(FOB-Lacs)'(c08).
                    lx_fcat-seltext = text-c08.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * PKT Tea Price in Lakh
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'KZWI1_PKT_TEA'.
                    lx_fcat-ref_field = 'KZWI1'.
                    lx_fcat-ref_table = 'VBRP'.
                    lx_fcat-coltext = 'PKT Tea(FOB-Lacs)'(c09).
                    lx_fcat-seltext = text-c09.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * PKT Tea Quantity in KG
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'KZWI1_BULK_TEA'.
                    lx_fcat-ref_field = 'KZWI1'.
                    lx_fcat-ref_table = 'VBRP'.
                    lx_fcat-coltext = 'Bulk Tea(FOB-Lacs)'(c10).
                    lx_fcat-seltext = text-c10.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  * Total amount
                    CLEAR lx_fcat.
                    lx_fcat-fieldname = 'KZWI1_TOT'.
                    lx_fcat-ref_field = 'KZWI1'.
                    lx_fcat-ref_table = 'VBRP'.
                    lx_fcat-coltext = 'Total(FOB-Lacs)'(c11).
                    lx_fcat-seltext = text-c11.
                    APPEND lx_fcat TO pt_fieldcat.

                  ENDFORM.          " prepare_fieldcat
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  *&   Form form_title
                  *&---------------------------------------------------------------------*
                  * Form the ALV Title
                  *----------------------------------------------------------------------*
                  FORM form_title .

                    DATA: l_date(10) TYPE c.

                    CONCATENATE s_fkdat-low+6(2) s_fkdat-low+4(2) s_fkdat-low(4)
                    INTO l_date SEPARATED BY '/'.

                    CONCATENATE 'TTD - Statement of Export' '-From' l_date INTO
                  w_title SEPARATED BY space.

                    CLEAR l_date.
                    IF NOT s_fkdat-high IS INITIAL.
                     CONCATENATE s_fkdat-high+6(2) s_fkdat-high+4(2) s_fkdat-high(4)
                     INTO l_date SEPARATED BY '/'.
                     CONCATENATE w_title 'to' l_date INTO w_title SEPARATED BY space.

                    ENDIF.
                  ENDFORM.          " form_title

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)